ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

แต่งตั้งครู – อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2548
คู่มือการบริหารงานวิชาการ
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานครูและผู้บริหาร
มาตรฐานการปฏิบัติงานและภาระงาน
มาตรฐานการศึกษา
ระบบควบคุมภายใน
ระเบียบวัดและประเมินผล
รายงาน SAR
รายงานคุณภาพมาตรฐาน 5 ภูมิภาค
รายงานผลการปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการ
หลักธรรมที่ใช้ในการปกครองคน
 ข่าวจาก สพฐ.
 
   
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5622-7771, 0-5622-6967
 Copyright 2003 ; All rights reserved.